UAB „Lasida“ pirkėjų  lojalumo programos  TAISYKLĖS

 1. UAB „Lasida“ pirkėjų  lojalumo programos  Taisyklės (toliau- Taisyklės)  nustato   dalyvavimo UAB „Lasida“ pirkėjų  lojalumo programoje    (toliau- Lojalumo programa) sąlygas.  
 2. Pateikus prašymą  dalyvauti UAB „Lasida“   Lojalumo programoje (toliau-Prašymas),  asmeniui (toliau- Pirkėjas)  išduodama  UAB „Lasida“ Nuolaidų kortelė (toliau- Kortelė), kurią pateikus atsiskaitymo už UAB „Lasida“ parduotas prekes ir paslaugas  šiose Taisyklėse nustatyta tvarka taikomos  UAB „Lasida“ tinklapyje ir prekybos vietoje skelbiamos nuolaidos,  teikiami pasiūlymai ir  taikomos kitos Pirkėjui palankios sąlygos.  
 3. Pateikus  Kortelę atsiskaitant už  UAB „Lasida“   Pirkėjui  parduotas prekes ar paslaugas, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.
 4. Kortelė negali būti naudojama verslo tikslais.  Išduodama Kortelę UAB „Lasida“  pasilieka teisę keisti  prekių ir paslaugų kainas, taip pat  darbo laiką ir vietą.  Galutinės prekių ir paslaugų pardavimo kainos ir kitos sąlygos nustatomos UAB „Lasida“ prekybos vietoje. UAB „Lasida“ neatsako  už su prekių ir paslaugų kainų  ar kitų sąlygų pasikeitimu susijusius pirkėjų nuostolius.
 5. Kortelę gali įsigyti fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 16 metų, pilnai užpildę Prašymą ir jį pasirašę.     Kortelė neišduodama, jei prašymas užpildytas nepilnai  arba  Pirkėjo nurodyti duomenys yra aiškiai neteisingi.   Pateikdamas pasirašytą Prašymą Pirkėjas privalo  UAB „Lasida“ pateikti  tikslius, teisingus ir išsamius Asmens duomenis.
 6. Kortelė   išduodama  po to, kai  Pirkėjas  pateikia UAB „Lasida“   pilnai užpildytą ir pasirašytą Prašymą bei   sumoka  Kortelės išdavimo mokestį, jei toks mokestis yra taikomas Kortelės išdavimo metu.
 7. Pirkėjas privalo saugoti  Kortelę bei kortelės laikmenoje saugomus duomenis, kad jais negalėtų pasinaudoti kiti asmenys, o už šios pareigos nevykdymo pasekoje kilusius nuostolius UAB „Lasida“, Pirkėjui ar tretiesiems asmenims atsako Pirkėjas.  
 8. Pasikeitus prašyme nurodytiems asmens  duomenims ar telefonui ar elektroniniam paštui, Pirkėjas privalo nedelsiant , tačiau nevėliau kaip sekančią darbo dieną, pranešti apie pasikeitusius asmens duomenis UAB „Lasida“  elektroniniu paštu arba   kitokiais būdais raštu UAB „Lasida“ veiklos vietos adresu. 
 9. Pametus ar kitaip praradus Kortelę Pirkėjas ,  privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip sekančią po kortelės praradimo, darbo dieną, raštu pranešti  apie tai UAB „Lasida“  bendrovės tinklapyje nurodytu   elektroniniu paštu arba kitokiais būdais raštu UAB „Lasida“ veiklos vietos adresu.  
 10. Pirkėjui pametus ar praradus Kortelę  ,  nauja Kortelė pirkėjui išduodama pateikus naują pilnai užpildytą ir pasirašytą  prašymą . 
 11. UAB Lasida“  pasiūlymai apie nuolaidas ir kita informacija  pateikiama Pirkėjui elektroniniu paštu ar telefonu, jei  Pirkėjas   Prašyme išreiškė sutikimą tokią informaciją gauti.  
 12. Pirkėjui Prašyme patvirtinus sutikimą , kad Pirkėjo duomenys būtų automatizuotai profiliuojami,   UAB „Lasida“  gali pateikti  Pirkėjui  pasiūlymus atsižvelgiant į ankstesnius   pirkimus bei kitus Pirkėjo asmens duomenis.  
 13. Kortelė yra UAB „Lasida“ nuosavybė. 
 14. UAB „Lasida“ panaikina  Kortelės galiojimą tuo atveju, kai:
  1. Pirkėjas pranešė apie pamestą ar sugadintą kortelę,
  2. kortelė nebuvo naudojama ilgiau kaip vienerius metus,
  3. Pirkėjas nepateikia arba atsisako pateikti UAB „Lasida“ prašomus duomenis ar sutikimus,
  4. Pirkėjas Prašyme išduoti kortelę pateikė neteisingus duomenis,
  5. to reikalauja teisės aktai arba kompetentingos valstybės institucijos,
  6. Pirkėjas pateikė prašymą nutraukti dalyvavimą UAB „Lasida“ pirkėjų lojalumo programoje.
  7. UAB „Lasida“ nutraukus pirkėjų lojalumo programą ir   Kortelių galiojimą.
 15. Pasibaigus Kortelės galiojimui , su kortele susijusios nuolaidos ir kitos palankios Pirkėjui sąlygos nebetaikomos. Pirkėjo asmens  duomenys yra sunaikinami  arba nuasmeninami.
 16. UAB „Lasida“ panaikinus Lojalumo programą ar dėl kitų priežasčių panaikinus Kortelės galiojimą, kortelės išdavimo mokestis Pirkėjui negrąžinamas.
 17. Jei dėl šių Taisyklių pažeidimo atsirado žala, ją sukėlusi šalis privalo atlyginti  kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
 18. UAB „Lasida“  pasilieka  teisę  savo nuožiūra dalinai ar visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą apie tai  paskelbus tik   UAB „Lasida“ interneto tinklapyje  ir UAB „Lasida“ nuožiūra  kitokiais būdais.